Menu

Beloftes

 

Gods Beloftes aan ieder die in Hem gelooft, van Hem houdt, Zijn wil wilt kennen en Hem gehoorzamen:

 

Hij redt u!

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16, Het Boek)

Hij geeft antwoord als u Hem roept!

Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn. (Jeremia 33:3, NBV)

Hij wil u hoop en een toekomst geven!

Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als u tot Mij bidt, zal Ik luisteren. U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht. Ja, zegt de HERE, Ik zal Mij door u laten vinden en een einde maken aan uw slavernij. (Jeremia 29:11-14a, Het Boek)

Hij geeft eeuwig leven en luistert naar u!

Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. (1 Johannes 5:13-14, NBV)

Hij ontfermt zich over u en geeft u kracht!

Onze God is een en al ontferming. Hij heeft u allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal Hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zo sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen. Voor Hem is alle macht, voor altijd en eeuwig. Amen! (1 Petrus 5:10 -11, Het Boek)

Hij heeft u bevrijd en vergeving van zonden gegeven!

Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het koninkrijk van Zijn Zoon, Die Hij liefheeft. Hij kocht onze vrijheid met Zijn bloed en daardoor ontvingen wij vergeving voor al onze zonden. (Colossenzen 1:13-14, Het Boek)

Hij redt u, als u Hem gelooft, en rechtvaardigt u als u op Hem vertrouwt!

Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met uw hele hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, wordt u gered. (Romeinen 10:9-10, Het Boek)

Hij heeft een geweldig plan met u!

Eén ding weten wij: Voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen. (Romeinen 8:28, Het Boek) U zult niet veroordeeld worden als u bij Jezus hoort! Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden. Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de nieuwe wet: De wet van de Geest, de wet van het leven. U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood. (Romeinen 8:1-2, Het Boek)

Hij wil u ontlasten en rust geven!

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. (Mattheüs 11:28-30, NBV)

Hij kan dingen beter overzien en wil u leiden!

Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u en mijn gedachten zijn niet uw gedachten! Net zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe. (Jesaja 55:8-9, Het Boek)

Hij wil u nieuwe kracht en enthousiasme geven!

Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de HERE hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden; zij zullen voortsnel len, maar niet moe worden; zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken. (Jesaja 40:30-31, Het Boek)

Hij heeft u uitgekozen en zal altijd bij u zijn!

Want Ik heb u gekozen en zal u niet in de steek laten. Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen; Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterh and. (Jesaja 41:9b-10, Het boek)

Hij kent u door en door!

HERE, U ziet alles van mij; U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta; vanuit de hemel weet U wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe, is voor U bek end. Elk woord dat ik uitspreek kent U al, HERE. U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog. (Psalm 139, Het Boek)

Hij wil u vreugde geven, en voorzien van alles dat u nodig hebt!

Verheug u in de HERE; dan zal Hij erop toezien dat u alles krijgt wat u nodig hebt en waarnaar u verlangt. Vertel alles wat u bezighoudt aan de HERE en vertrouw Hem. Hij zal in alles voor u zorgen. (Psalm 37: 4-5, Het Boek)

- Teksten met (Het Boek) zijn onleend aan: Het Boek. Copywright c 1988 by International Bible Society, all rights reserved; c 2003 Nederlandse versie Het Boek, Jongbloed Heerenveen, isbn 90 - 770998 - 15 - 7.
- Teksten met (NBV) zijn ontleend aan 
De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.