Menu

Evangelie

 

Als een bijdrage voor de verwezenlijking van Gods levensreddende plan voor de mensheid hebben we het symbool “Sleutel tot Evangelie” (of Sleutel tot het leven) ontworpen voor het creëren van nieuwe evangelisatiekansen.

De “Sleutel tot Evangelie” is een visuele uitbeelding van de kern aspecten van het Evangelie. Zeerwaarschijnlijk kan dit symbool door zijn ongewone combinatie van de verschillende symbolenelementen bij veel mensen een interesse voor uitleg opwekken. In dit licht kan het symbool “Sleutel tot Evangelie” als een geweldig middel functioneren om het Goed Nieuws over Jezus Christus aan onze naasten bekend te maken.

We bidden en vertrouwen dat de Heilige Geest de artikelen met het “Sleutel tot Evangelie”-symbool als een middel voor het verspreiden van het Evangelie zal gebruiken zodat wij de spoedige wederkomst van Heer Jezus Christus tegemoet kunnen zien.

Het is geen toeval dat u onze website hebt bezocht. God zoekt vrijmoedige medewerkers voor zijn reddingswerk. Als u uw hart voor het Goede Nieuws openstelt zal God uw mond gebruiken om Zijn reddend kracht –evangelie– te verspreiden.

"God zoekt vrijmoedige medewerkers om zijn

reddend kracht - Evangelie- te openbaren"

 

Kernaspecten van het Evangelie

De Weg naar het Koninkrijk van de Hemelse Vader is voor de mensenkinderen geopenbaard. De Waarheid van Gods Koninkrijk is bekend gemaakt en een ieder die erin gelooft, wordt van de eeuwige dood bevrijdt (Joh. 8:32). Een ieder die het echte eeuwige Leven zoeken, zal het vinden. Dit alles is mogelijk als men in Jezus Christus gelooft, want Hij is Gods Zoon Die Zichzelf voorstelt als volgt: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'(Joh.14:6).

Het doel van Evangelisatie is het Goed Nieuws op een korte, eenvoudige en makkelijk begrijpelijke wijze aan mensen bekendmaken. Het Goed Nieuws is simpel en duidelijk van karakter. Alle mensen in alle landen en culturen kunnen het begrijpen en Gods roeping voor hun redding aanvaarden. 

Het Evangelie bestaat uit volgende begrijpelijke waarheden:

  • God heeft een onmetelijk grote liefde voor de mensheid en een bijzonder plan met een ieder mens (Joh 3:16)

  • Er is een hoop voor de gevallene zondige mens want God heeft door Zijn grote genade Jezus Christus naar onze aarde gestuurd om mensen te redden en Zijn relatie met hen te herstellen (Rom.5:8)

  • Men kan deze goddelijke redding alleen door geloof ontvangen (John. 1:12).

  • Gods reddingsdoel voor de zondige mens is al verwezenlijkt, Jezus Christus heeft het met het kruisoffer van Golgota volbracht (Joh.19:30)

  • Dankzij het offer van Jezus Christus kan de Heilige Geest in ieder persoon komen wonen en hen helpen om Gods wil te begrijpen en te doen (Joh. 14:15-21).

Volgens de Heilige Schrift is het Evangelie Gods reddende kracht voor allen die erin geloven (Rom. 1:16). Een bemoedigend en krachtgevend aspect van het Goed Nieuws is dat de Hemelse Vader Zijn redende kracht, via ons, Zijn kinderen, wil bekendmaken. God geeft ons een opdracht om het Goede Nieuws te verspreiden en zodoende de liefde, het licht en de kracht van de levende Heer Jezus aan de mensen in deze stervende wereld te laten openbaren (Mark. 16:15-18).

Vrije wil

Hoewel er een absolute noodzaak is om de mensheid over Gods geweldige reddingsplan te vertellen, dwingt God ons niet om het Goed Nieuws van Zijn Koninkrijk te verspreiden. Hij wil dat het vanuit liefde en eigen wil zal gedaan worden. Maar het is onvoorstelbaar en onaanvaardbaar wanneer iemand die door Jezus Christus gered is en Gods reddingsplan voor de mensheid begrepen heeft, zal blijven zwijgen en geen actie ondernemen , terwijl zijn naaste de eeuwige dood tegemoet gaat. 

Ongetwijfeld, geeft onze Hemelse Vader aan ieder christen, die naar Gods roeping tot evangelisatie uit liefde handelt, prachtige mogelijkheden om het Evangelie van Christus te verkondigen (2Kor. 2:12). Bovendien ervaren allen, die aan de roeping voor evangelisatie gehoor geven, Gods doeltreffende leiding, volledige bescherming, onmetelijke liefde en onoverwinnelijke kracht in hun leven. Een christen zijn geeft een geweldige gelegenheid om een volledige en waardevolle partner met de Allerhoogste Heer te worden.

Onmisbare Heilige Geest

Een doeltreffende bekendmaking van Gods reddend boodschap kan alleen in samenwerking met de Heilige Geest verwezenlijkt worden (1Tess 1:5). Met andere woorden , alleen wanneer de Heilige Geest over een mens komt, krijgt men een bovennatuurlijke kracht om over Jezus Christus -de Weg, de Waarheid en het Leven- te getuigen en vrijmoedig over het Gods Goed Nieuws te spreken (Hand.1:18, 4:31). Het is de Geest van Jezus, Die Gods wil en kracht in en door ons openbaart (Hand 16:7).

Licht en zout van de aarde

Zonder overdrijven is het een voorrecht en eer dat christenen er bijgetrokken worden in het voeren van de goddelijke reddingsactie met een opdracht om de levensreddende boodschap van Jezus Christus bekend te maken (Matt.28:19-20). In het kader van deze opdracht ziet Jezus Christus Zijn ware volgelingen als het licht in de wereld en het zout van de aarde (Matt. 5:13-14). De Bijlbel zegt dat de christenen dragers van het Gods licht zijn om zoveel mogelijk mensen uit deze duistere wereld te redden (Matt. 5:16). En zoals God via een profeet het zout gebruikte voor de zuivering van de waterbron in Jericho om misgeboorten te stoppen (2 Kon. 2:19-22), wil Hij in onze tijd Zijn kinderen gebruiken om door de Heilige Geest de menselijke harten te zuiveren en de nieuwe geestelijke geboortes voor Gods Koninkrijk te laten plaatsvinden.

Wat zouden we doen?

God heeft al aan de wereld Zijn onoverwinnelijke grootheid en onbeschrijfbaar grote liefde getoond door de offerdaad en overwinning van Jezus Christus. Prijs God, Jezus Christus heeft door Zijn bovennatuurlijke geboorte, heilige leven, tijdelijke dood en eeuwige opstanding Zijn missie succesvol volbracht. Nu is de vraag niet What Would Jesus Do maar wat zouden wij doen? De christenen moeten zich niet schamen voor het evangelie. Integendeel moeten we de wereld met een grote moed en een opmerkelijke enthousiasme laten zien dat we Gods kinderen zijn en dat we met groote genoegen in Gods reddingsproject participeren. Dus wees blij voor en reageer met een groot enthousiasme en moed op de goddelijke oproep tot evangelisatie - de openbaring van Gods kracht.

Mocht u het offer van Jezus Christus nog niet aanvaard hebt en Zijn overwinning van de dood niet uw eigen hebt gemaakt, weet zeker God houdt van u en heeft een bijzondere plan met een eeuwigheidperspectief voor uw leven. Misschien had u uw hart reeds voor Jezus Christus open gesteld maar toch kijkt u naar Zijn oproep tussen uw vingers, weet dat u een unieke persoon bent en dat uw taak in Gods plan allen u moet vervoelen.